วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2551

สรุปข้อมูล BM601

สรุปข้อมูล BM601
วันพฤหัสฯ ที่ 29 พ.ค. 51 20.00 น. – 21.30 น.
ณ ห้อง HAM ชั้น 2 : 13 เหรียญ รีสอร์ท สาขา รามอินทรา -อาจณรงค์

แนวข้อสอบ
โจทย์ เป็นกรณีศึกษา ประมาณ 2 หน้าครึ่ง (อ่านประมาณ 30 นาที)ให้วิเคราะห์
แล้วตอบคำถาม 4 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน รวมทั้งสิ้น 40 คะแนน
เก็งข้อสอบ 4 ข้อหลัก น่าจะเป็นตามนี้
กลยุทธ์มีกี่ระดับ อะไรบ้าง อย่างไร
จากกรณีศึกษา บริษัท…นำกลยุทธ์แต่ละระดับมาใช้อย่างไรบ้าง
อาจารย์ยกตัวอย่าง Case Mitsubishi ที่ให้เป็นการบ้าน ของพี่นิ่ม พี่ปุ๊ก OK
กลยุทธ์มี 3 ระดับ ได้แก่
กลยุทธ์ระดับองค์กร หมายถึง.......ซึ่งประกอบไปด้วย.....
เติบโต ......
คงที่.....
ถดถอย
โดยดูสภาพ........P E T S ประกอบการพิจารณาว่าจะเลือกใช้กลยุทธ์ใด
P = POLITICAL การเมือง
E = ECONOMICS เศรษฐกิจ
T = TECHNOLOGY เทคโนโลยี
S = SOCIAL สังคม
+ LAW / RULES กฎหมาย, ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ......
Competitive …….
…… ……. ยกตัวอย่าง Quick response (มีการตอบสนองที่รวดเร็ว
: Pizza, KFC, Mc Donald, M. K. มีบริการส่งถึงที่ทันทีภายใน 30 นาที
Cooperative … ยกตัวอย่าง การบินไทย ร่วมมือกับสายการบินอื่น ๆ เป็นพันธมิตรกัน
............. ยกตัวอย่าง Licensing Arrangement : Pizza Hut àPizza Company
กลยุทธ์ระดับหน้าที่......
...........
Marketing Strategy นำ 4 P มาใช้ (Product, Price, Place, Promotion)...........
ยกตัวอย่าง
บ.โอสถสภา มีสินค้าประเภทเดียวกัน แต่มีหลายยี่ห้อ เพื่อครอง Market Share ในทุกกลุ่ม เช่น กระทิงแดง, ลิโพ, Hang
ธนาคาร เวลาให้สินเชื่อฯ ก็จะมีการขายประกันเพิ่มด้วย
H.R. : สรรหา / พัฒนา / รักษา / ใช้ประโยชน์ (บูรณาการ)
I.S. (Inforemation Systems) -----> CRM
นำ Fiver Force Model มาวิเคราะห์ เพื่อการเข้าตลาดใหม่
จากกรณีศึกษา บริษัท.....นำกลยุทธ์แต่ละระดับมาใช้ดังนี้
กลยุทธ์ระดับองค์กร : บริษัท.....มุ่งเน้นกลยุทธ์การเจริญเติบโต เนื่องจาก.......มีการตั้งเป้าหมายจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเป็น 30 %……
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ : บริษัท.....ได้ใช้กลยุทธ์การแข่งขันโดยมุ่งเน้น Cost Leader Ship เนื่องจาก.........
นอกจากนี้ยังใช้กลยุทธ์พันธมิตรกับประเทศเกาหลี เพื่อ.........พัฒนาเทคโนโลยีของบริษัท.....
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ : บริษัท.......ขยายฐานการผลิต..../ H.R….รับพนักงานเพิ่ม...../ IS ..นำระบบมาช่วย/Finance…..แหล่งเงินทุน
สรุป จบด้วยข้อเสนอแนะ
จากกรณีศึกษาข้างต้น ดิฉันเห็นว่า การนำกลยุทธ์.........เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย........เพราะ...........
การควบคุม
ให้นักศึกษาอธิบายเรื่องการควบคุมที่เรียนไป ว่าการควบคุมมีกี่แบบ นำมาใช้อย่างไร
การควบคุมมี 3 แบบ
1. การควบคุมแบบทางการ.........
การควบคุมทางการตลาด......
การควบคุมโดยกลุ่ม.......
จากกรณีศึกษา บริษัท......ใช้วิธีการควบคุมแบบ.......ใช้ด้านไหนบ้าง.........
Innovation
หมายถึงอะไร ...นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับ Innovation อย่างไร
จากกรณีศึกษา บริษัท...นำ Innovation อะไรมาใช้บ้าง
Innovation / นวตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
นวัตกรรม มี 2 ด้าน คือ
นวตกรรมด้านการผลิต เช่น การนำนวตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต..............., เทคโนโลยี........, การควบคุม......,Packaging………. เพื่อให้ได้สินค้ามากที่สุด โดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด /
ใช้ Six Zigma มาจัดการของเสียให้เป็นศูนย์ (มีของเสียเพียง 3.4 ชิ้นใน 1 ล้านชิ้นที่ผลิต)
นวตกรรมด้านการบริการ ยกตัวอย่าง
KBANK นำนวตกรรม Re-Engineering มาใช้เป็นธนาคารแรก
KBANK = First Mover , ธนาคารอื่นได้ทำตาม = Follower
M.K. SUKI ใช้ PALM ในการสั่งอาหารจากโต๊ะไปยังห้องครัว ถ้าจะแข่งขันอาจจะมีเครื่องให้ลูกค้าสั่งอาหารเอง โดยกดปุ่มเลือกอาหารเองที่โต๊ะ หรือทานเสร็จแล้วสามารถใช้บัตรเครดิตจ่ายเงินทีโต๊ะแล้วเดินออกจากร้านได้ โดยมีระบบควบคุม
จากกรณีศึกษา บริษัท........ได้นำ Innovation มาใช้ทั้ง 2 ด้าน คือ.........อธิบาย........หรือจะนำ 4 P มาใช้ประกอบได้อีก
P O L C
อธิบายหน้าที่ทางการจัดการ (Function Management) ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และสอดประสานกันอย่างไร
จากกรณีศึกษา บริษัท...นำหน้าที่ทางการจัดการมาใช้อย่างไรบ้าง
PLANING……..
ORGANIZING
โครงสร้างองค์กรมีกี่แบบ.....Vertical, Horizontal, Matrix….ข้อดี ข้อเสียในแต่ละแบบ
HR.
JA, JD, JS (ตัวอย่างที่อาจารย์เคยเขียนให้ดูในห้องเรียน ในการจัดตั้งบริษัททัวร์ทั้งต่างประเทศ และในประเทศ
LEADING….การนำพา....ภาวะผู้นำองค์กร มีกี่แบบ......อธิบาย....
CONTROLLING ……การควบคุมมีกี่แบบ.....
จากกรณีศึกษา..............
ข้อเสนอแนะ.........
แนวการตอบข้อสอบ
- ขอให้ทุกคนบริหารเวลาให้ดี พยายามทำทุกข้อ คะแนนจะได้กระจาย
การตอบให้โดนใจอาจารย์ คือ อาจารย์อยากเห็นว่านักศึกษารู้อะไรบ้าง อ่านแล้วให้เห็นภาพ เนื้อหาเร้าใจ น่าติดตาม มีการจับประเด็น
อย่าส่งกระดาษเปล่า
ความรู้ทุกบทสามารถนำมาเขียนได้ทั้งหมด เหมือนการนำ Jigsaw มาต่อกัน
ทุกข้อ ต้องมีข้อเสนอแนะ เพื่อฝึกการเป็นผู้บริหาร
การจับประเด็น อ่านโจทย์ไป แล้วสามารถใช้ดินสอ จด Code อักษรย่อในโจทย์ช่วยได้ เช่น
PLANING = P หรือ 1
ORGANIZING = O หรือ 2
LEADING = L หรือ 3
CONTROLLING = C หรือ 4
อย่ารน มีสติ จับเวลา แบ่งเป็นข้อ ๆ
ลายมือ (อ่านออก)
อย่าใช้ดินสอ, ใช้ปากกาสีน้ำเงิน หรือสีดำ ถ้าขีดเส้นใต้ใช้ไม้บรรทัดด้วยปากกาสีแดง
หลักการต่าง ๆ สามารถนำมาใช้ได้ ประกอบการวิเคราะห์ ได้ เช่น
TQM, FIVE FORCE MODEL, BALANCE SCORE CARD, BCG, PRODUCT LIFE CYCLE……
................................
Good Luck Every Body
By : A วิรัช mmm.ru.9/2 group 6 / 30 May 2008 11.10 a.m.